સુરતનાકાપોદ્રાવિસ્તારમાંઆવેલનાલંદાવિદ્યાલય-1જ્યાં26 મી ડિસેમ્બર ના રોજ઼ શાળામાં વીર બાલ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી.
Category:

સુરતનાકાપોદ્રાવિસ્તારમાંઆવેલનાલંદાવિદ્યાલય-1જ્યાં26 મી ડિસેમ્બર ના રોજ઼ શાળામાં વીર બાલ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી.

સુરત ના કાપોદ્રા વિસ્તાર માં આવેલ નાલંદા વિદ્યાલય-126 મી ડિસેમ્બર ના રોજ઼ શાળામાં વીર બાલ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. જેમાં નિબંધ સ્પર્ધા અને વક્તવ્ય સ્પર્ધા યોજવામાં આવી. સાથો સાથ શિક્ષક Continue Reading

Category:

*મુળી તાલુકાનાં ગામોમાં જેટકો ટાવર ધરાશ‌ઈ કરી લોખંડ વીજતાર ચોરી કરતી ગેંગ જબ્બે* *જેટકોને આશરે ૯ કરોડનું નુકસાન આવ્યું બહાર*

*મુળી તાલુકાનાં ગામોમાં જેટકો ટાવર ધરાશ‌ઈ કરી લોખંડ વીજતાર ચોરી કરતી ગેંગ જબ્બે* *જેટકોને આશરે ૯ કરોડનું નુકસાન આવ્યું બહાર* મુળી તાલુકાનાં ખંપાળીયા થી દુધ‌ઈ બાજુ જતી જેટકો વીજકંપની લાઈન Continue Reading